18. 09. 2022. მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად, კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.საბაზო და საშუალო საფეხურის-ფიზიკური აღზრდისა  და სპორტის მასწავლებელი;

1.2.დაწყებითი საფეხურის -ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი;

1.3.საბაზო და საშუალო საფეხურის-რუსული ენის მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  23 აგვისტოდან  2022 წლის  7 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  9  სექტემბერი;