15 . 08. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების შდასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.საბაზო და საშუალო საფეხურის-ფიზიკის მასწავლებელი;

1.2.საბაზო და საშუალო საფეხურის -გეოგრაფიის მასწავლებელი;

1.3.საბაზო და საშუალო საფეხურის-მუსიკის მასწავლებელი;

1.4.საბაზო და საშუალო საფეხურის -ისტორიის მასწავლებელი;

1.5. საბაზო და საშუალო საფეხურის-მათემატიკის მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  20 აგვისტოდან  2022 წლის  7 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი, ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის 8 სექტემბერი;