31. 08. 2022

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.დაწყებითი და საბაზო  საფეხურის- სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი;

1.2.საბაზო და საშუალო საფეხურის  – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  1 სექტემბრიდან   2022 წლის  7 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  9  სექტემბერი;